ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ !

28 Οκτωβρίου 2015

Η επιστολή κόλαφος που εστάλη, από τον ιερομόναχο Δαμασκηνό από το περιβόλι της Παναγίας,προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Η επιστολή δημοσιεύθηκε αρχικά στην ιστοσελίδα pentapostagma.gr την οποία και αναδημοσιεύουμε:

Ιερομόναχος Δαμασκηνός
Ιερόν Κελλίον του Φιλαδέλφου Εν Αγίω Όρει τη 4/10/2015 
Τ.Θ. 73 
63086 Καρυαί 
Άγιον Όρος Άθω
Τω Εξοχωτάτω κυρίω 
Αρ. πρωτ. 59 Αλεξίω Τσίπρα 
Πρωθυπουργώ της Ελλάδος 
Αθήνας 
Κοιν. : Ως πίναξ αποδεκτών (ορα τελευταίαν σελίδα)
Θέμα: «Αίτια του αδιεξόδου εκ της κρίσεως» 
Εξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ, 
Εν συνεχεία των υπ΄ αρ. 6-2-2013 και υπ΄ αρ. 55/ 20-3-2015 ημετέρων επιστολών προς την Υμετέραν Εξοχότητα, με εθνικήν θλίψιν, εξ αιτίας των εξελίξεων γράφω Υμίν τα κάτωθι:..
Εξαπατάτε και παραπλανάτε, -θέλω να πιστεύω όχι ηθελημένα -, τον Ελληνικόν λαόν, εμμένοντες εις την αδιέξοδον πολιτικήν των προκατόχων Κυβερνήσεων, ήτοι εις την παραμονήν της Ελλάδος εις την Ευρωπαικήν Ένωσιν και κυρίως εις το Ευρώ και την Ευρωζώνην.
Η πολιτική αύτη οδηγεί εις την ολοκληρωτικήν καταστροφήν και το ξεπούλημα της Ελλάδος.
Η ένταξις της Ελλάδος εις την Ευρωπαικήν Ένωσιν ηλλοίωσε πνευματικώς, πολιτιστικώς και οικονομικώς την Ελλάδα. 
Εξυπηρετεί μόνον την Παγκοσμιοποίησιν και τα σκοτεινά αντιλαϊκά κέντρα.
Καταλύει την Δημοκρατίαν.
Αποκόπτει την Ελλάδα από εκείνα τα στοιχεία του Πολιτισμού της, τα οποία την εκράτησαν δι΄ αιώνας και χιλιετίας εις το προσκήνιον της ιστορίας. 
Η Ελληνική γλώσσα, ο Πολιτισμός και η Ορθόδοξος χριστιανική πίστις, υπήρξαν διαχρονικώς το «άλας», που απέτρεψαν την σήψιν και την εξαφάνισιν του Ελληνισμού.
Διά δύο χιλιετίας Ελληνορθοδόξου Χριστιανικού Πολιτισμού, όσοι ηυμοίρησαν να καταστούν ηγέται του Ελληνισμού, εσεβάσθησαν τον πολιτισμόν των Ελλήνων και την ορθόδοξον πίστιν των.
Τόσον κατά την βυζαντινήν περίοδον, όσον και μετά την ανασύστασιν του νέου ελληνικού κράτους υπό των ηρώων της ελευθερίας του 1821, μεγάλαι και διακεκριμέναι προσωπικότητες αδιαλείπτως μέχρι σήμερον εξεδήλωνον τον σεβασμόν των εις τον ένα και μόνον αληθή Τριαδικόν Θεόν και επεκαλούντο την δύναμιν και τον φωτισμόν του διά να κυβερνήσουν σωφρόνως, δικαίως και ευσεβώς.
Η Ορθοδοξία δεν είναι μόνον φρόνημα αλλά προπάντων τρόπος ζωής.
Είσθε ο πρώτος ηγέτης μετά τον αυτοκράτορα Ιουλιανόν τον Παραβάτην, όστις επισήμως παρουσιάζεται αρνητής της χριστιανικής πίστεως, των θεσμών και του πολιτισμού των Ελλήνων. Γνωρίζετε το τέλος του.
Η πρωταρχική αιτία διά την οποίαν απετύχατε να επιλύσητε την οικονομικήν κρίσιν, δεν είναι μόνον η σκληρότης των Ευρωπαίων, αλλά προπάντων η ύβρις της υπερηφανίας σας έναντι του Θεού, ήτοι η αθεΐα σας. Διό και οι Ευρωπαίοι Σας εταπείνωσαν και Σας εξευτέλισαν.
Έτσι, αντί να υπερασπίσητε μέχρι θυσίας τα ιδανικά σας, ως πράττουν οι ήρωες και οι μάρτυρες, τα αρνηθήκατε, διότι και Υμείς, όπως και οι προκάτοχοί σας πρωθυπουργοί, πιστεύετε μόνον εις τον εαυτόν σας και εις την δόξαν της καθέδρας της εξουσίας.
Υπάρχει μία εισέτι υστάτη ευκαιρία να μετανοήσητε και να διορθώσητε τα λάθη σας, να επαναπροσδιορίσητε τα φρονήματα και την πολιτικήν σας, άλλως εντός ολίγου οι Έλληνες, όταν θα απεγκλωβισθούν από την απάτην του Ευρώ και της Ευρώπης, θα Σας ενθυμούνται με αποστροφήν και θα Σας μισήσουν, ως και τους προκατόχους σας Πρωθυπουργούς.
Θα είσθε και Υμείς μια σκοτεινή ιστορική παρένθεσις. 

Αναλυτικώτερον:
Η ένταξις της Ελλάδος εις την Ευρωπαικήν Ένωσιν τω 1981 είναι το τραγικώτερον πολιτικόν λάθος του νέου Ελληνισμού.
ΔΙΟΤΙ:
1.α) Ο Ελληνικός πολιτισμός από αρχαιοτάτων χρόνων είναι ένθεος πολιτισμός. Παραλλήλως προς την φιλοσοφίαν και την επιστήμην της εξερευνήσεως του φυσικού και αισθητού κόσμου, έχει μεταφυσικάς αναζητήσεις.
Είναι κλασσική η ρήσις του Πλουτάρχου: «εύροις δ΄ αν επιών πόλεις ατειχίστους, αγραμμάτους, αβασιλεύτους, αοίκους, αχρημάτους, νομίσματος μη δεομένας, απείρους θεάτρων και γυμνασίων , ανιέρου δε πόλεως και αθέου, μη χρωμένης ευχαίς… μηδέ θυσίαις επ’ αγαθοίς.. ουδείς έσται γεγονώς θεατής» (Πλουτάρχου, Προς Κωλώτην, τ. 29, εκδ. Κάκτος)
Μετά δε την μεταστοιχείωσιν του Ελληνισμού από τον Χριστιανισμόν εις την καθαράν και ανόθευτον Αλήθειαν της Ορθοδοξίας, έχει μεταφυσικάς αναζητήσεις, με υψίστην προτεραιότητα την υπέρβασιν του κακού, του θανάτου και την θέωσιν του ανθρώπου.
Το κράτος επί αιώνας και χιλιετίας, συμπορεύεται με την Εκκλησίαν. Η νομοθεσία εκχριστιανίζεται. Η Αλήθεια περί ανθρώπου, περί κόσμου και περί νοήματος του ανθρωπίνου βίου είναι ευαγγελικαί και χριστιανικαί.
Η Πολιτεία γίνεται επώνυμος του Χριστού. «Χριστιανική καινή Πολιτεία».
Με κέντρον την Κωνσταντινούπολιν ο Ελληνισμός, γίνεται παγκόσμιος ορθόδοξος χριστιανική δύναμις, διά μίαν και πλέον χιλιετίαν, και αντικείμενον φθόνου της αιρετικής Δύσεως από της εποχής του Καρλομάγνου, περί τω 800, μέχρι σήμερον. 
Τω 1204 με την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων γίνεται αιτία διασπάσεως της αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα να μη δυνηθή να αντισταθή εις την επέλασιν των Τούρκων, μετά την ήτταν του Ματζικέρτ, τω 1071 μ.Χ.
Οι Τούρκοι μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως, τω 1453 μ.Χ., θα γίνουν ακουσίως αιτία διατηρήσεως του Ελληνισμού, του πολιτισμού, της θρησκείας και της γλώσσης του. Θα αποτρέψουν την αφομοίωσιν με την Δύσιν, κατά τον αοίδιμον Παλαιολόγον, δημοσιογράφον της εφημερίδος «ΒΗΜΑ» των Αθηνών της δεκαετίας του 1960. Όσοι έχουν μνήμην ενθυμούνται.
β) Οι Ευρωπαίοι μετά τον Κάρολον τον Μέγα γνωρίζουν τον διαφοροποιημένον χριστιανισμόν της Δύσεως από την επηρμένην οφρύν του Πάπα και τα αιρετικά φρονήματά του.
Οι Ευρωπαίοι από της Αναγεννήσεως και εντεύθεν, θα προσλάβουν μόνον το εγκόσμιον στοιχείον του Ελληνικού πολιτισμού, την εξερεύνησιν δηλαδή του φυσικού κόσμου, και θα αρνηθούν τα κράτη της Δύσεως, τας μεταφυσικάς του αναζητήσεις.
Η αίρεσις του Παπισμού και αι παρεκτροπαί του, θα οδηγήσουν εις την αντίδρασιν της Μεταρρυθμίσεως και τους θρησκευτικούς πολέμους εις την Ευρώπην, το διάταγμα της Νάντης τω 1598 και τον χωρισμόν κράτους από τον δυτικόν χριστιανισμόν μέχρι σήμερον.
Ο πολιτισμός των Ευρωπαίων και οι θεσμοί των, σήμερον είναι διεφθαρμένοι. Εντεύθεν και αι διεφθαρμέναι Ευρωπαικαί οδηγίαι αλλοιώσεως του Ελληνικού πολιτισμού.
Κάποτε οι Έλληνες ήσαν οδηγοί των Ευρωπαίων. Σήμερον είναι ουραγοί, διότι έχουν αναξίους και ανικάνους ηγέτας, που αγνοούν τον διαχρονικόν πολιτισμόν των Ελλήνων. Λαός και ηγεσία είναι αρνηταί του Πολιτισμού των διά τα τριάκοντα αργύρια, ήτοι το ευρώ, δίκην πόρνης γυναικός, αρνηθείσης την παρθενίαν της και απωλεσάσης τα αργύρια της ανομίας, διά τας εκ των αμαρτιών ασθενείας.
Η παρακμή των ηθικών και πνευματικών χριστιανικών αξιών τα τελευταία τεσσαράκοντα έτη, εδημιούργησε την παρούσαν πνευματικήν, ηθικήν και οικονομικήν κρίσιν.
Οι Ευρωπαίοι επωφελούνται τα λάθη της πολιτικής ηγεσίας των Ελλήνων διά να κατακτήσουν την Ελλάδα. 
2. Μετά την ένταξιν της Ελλάδος εις την ΕΟΚ, τω 1981, έλαβον χώραν τα κάτωθι πνευματικά, ηθικά και πολιτιστικά εγκλήματα, άτινα ηλλοίωσαν τον διαχρονικόν πολιτισμόν των Ελλήνων.
α. Κλονισμός του θεσμού της οικογενείας.
(αποποινικοποίησις της μοιχείας, αυτόματον διαζύγιον, πολιτικός γάμος, σύμφωνον ελευθέρας συμβιώσεως, αμβλώσεις). 
Η νομιμοποίησις των αμβλώσεων έσχεν, ως αποτέλεσμα, από το 1987 και εντεύθεν μέχρι σήμερον, να λάβουν χώραν εν Ελλάδι περί τα τριάκοντα εκατομμύρια φόνοι εκ των εκτρώσεων.
β. Εψηφίσθησαν με ευρωπαικάς οδηγίας και εκβιαστικώς, λόγω της οικονομικής κρίσεως οι αντισυνταγματικοί νόμοι: 
α) ν. 4285/2014 (ο λεγόμενος αντιρατσιστικός), ως και ο ν. 4301/2014 περί θρησκευτικών κοινοτήτων, δι΄ ου ενομιμοποιήθησαν αι πλάναι των ψευδοθρησκειών, διά πρώτην φοράν από της εποχής του Μ. Κων/νου, εις ύβριν της πολιτικής απάντων των βυζαντινών αυτοκρατόρων και της ηγεσίας του νέου ελληνικού κράτους, από το 1821 μέχρι σήμερον. 
Οι νόμοι ούτοι προσκρούουν εις τα άρθρα 3, 16 και 21 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και της φιλοσοφίας της θυσίας των ηρώων της ελευθερίας του 1821, οι οποίοι προέταξαν εις το Σύνταγμα της Α΄ εν Τροιζήνι Εθνοσυνελεύσεως «το όνομα της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος», οίτινες εθυσιάσθησαν διά του Χριστού την πίστιν την αγίαν και της πατρίδος την ελευθερίαν.
Οι Ευρωπαίοι επωφελούμενοι την εν Ελλάδι οικονομικήν κρίσιν κατέπτυσαν τας διαχρονικάς αξίας του ελληνικού βυζαντινού πολιτισμού, εκβιάσαντες την ενταύθα, δίκην ανδρεικέλων, ελληνικήν κυβέρνησιν των κυρίων Σαμαρά-Βενιζέλου.
Αι πλάναι των δαιμόνων και ο άνομος βίος εθεσμοθετήθησαν υπό Ελλήνων κυβερνητών, αναξίων της ιστορίας και του διαχρονικού πολιτισμού των Ελλήνων. Εντεύθεν έλαβον χώραν εν Αθήναις και Θεσσαλονίκη αι γνωσταί παρελάσεις των διεστραμμένων ερωτικώς ομοφυλοφίλων, τους οποίους καταδικάζει ο Απόστολος Παύλος συλλήβδην εις απάσας τας επιστολάς του, κατωχυρωμένας διά του άρθρου 3 του Ελληνικού Συντάγματος.
Οποία ανθρωπίνη κατάπτωσις! μη παρατηρουμένη ουδέ εις τα άλογα ζώα. Τι θα έλεγε άρά γε ο προφήτης σήμερον; «άνθρωπος εν τιμή ων ου συνήκε, παρασυνεβλήθη (η υπεβιβάσθη;) τοις κτήνεσιν τοις ανοήτοις και ωμοιώθη (η υπερέβη εις αλογίαν;) αυτοίς.»
Ιδού η ψευδοελευθερία και το ήθος της Ευρώπης, το οποίον μας υποδεικνύει σχεδόν ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος, ως διέξοδον εκ της κρίσεως και ως τρόπον ζωής.
Πρωθυπουργοί της Ευρώπης συνάπτουν ομοφυλοφιλικούς γάμους. Δεν τους εδίδαξε τίποτε η τιμωρία των Σοδόμων και των Γομόρρων; 
Άραγε φρονούν, ότι ο Θεός απέθανε, εκλαμβάνοντες την μακροθυμίαν του, ως ανυπαρξίαν;
Τι πράττει η Εκκλησιαστική μας ηγεσία, διά να αφυπνίση τον καθεύδοντα πνευματικώς ελληνικόν λαόν; 
Πού είσθε μάρτυρες, ιεράρχαι, ασκηταί και ομολογηταί του Χριστού, διά να κλαύσητε τα καθ΄ ημάς;
«Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω», ως είπε Δανιήλ ο προφήτης.
γ. Εν ονόματι του σεβασμού εις την «ετερότητα», δηλαδή την πλάνην, καταργείται η εντολή του Χριστού «πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το ευαγγέλιον πάση τη κτίσει. Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται.» (Μάρκου 15, 15-16). Η υπεροχή του βυζαντινού πολιτισμού, διά μέσου των αιώνων, συνετέλεσε εις την αφομοίωσιν των ξένων λαών, που εγκαθίσταντο εις τα όρια του βυζαντινού κράτους. Το κράτος συνειργάζετο με την Εκκλησίαν διά να απαλλάξη τους μετανάστας από τας πλάνας των δαιμόνων και να τους κηρύξη την εν Χριστώ αλήθειαν. 
Σήμερον η Ευρώπη και η Ελλάδα, εν ονόματι του σεβασμού εις την πλάνην, χωρίς αγάπην εις τον άνθρωπον και την αιώνιον αξίαν του, συντηρεί την λατρείαν των δαιμόνων, χάριν της ψευδοειρήνης, η οποία μακροπρόθεσμα θα δημιουργήση συγκρούσεις, τύπου Κοσσυφοπεδίου και Συρίας. Η γραμμή αύτη προέρχεται από τας σκοτεινάς στοάς της μασσωνίας και της αρρωστημένης παγκοσμιοποιήσεως.
Η αληθής ελευθερία και η αληθής ειρήνη, ως και η καταξίωσις του ανθρωπίνου προσώπου παρέχονται εις τον άνθρωπον και τον κόσμον, μόνον διά Ιησού Χριστού, διότι μόνον ο Χριστός είναι νικητής του αρχηγού του κακού και της πλάνης και του θανάτου.
Εξ αιτίας της διεφθαρμένης ευρωπαικής οδηγίας «σεβασμός εις την ετερότητα» επιχειρείται διά πρώτην φοράν εις την ιστορίαν του Ελληνισμού, από του Μ. Κων/νου και εντεύθεν, η κατάργησις της ορθοδόξου αγωγής των ελληνοπαίδων από τα εκπαιδευτήρια της χώρας. 
Οι ψευδοθεοί των θρησκειών εξισούνται με τον ένα και μόνον αληθή τριαδικόν Θεόν, διότι οι άνθρωποι σήμερον φοβούνται το μαρτύριον και την ομολογίαν, την οποίαν ο Χριστός απαιτεί διά να μας ομολογήση ενώπιον του ουρανίου πατρός. Οποία κρίσις! Ολίγοι άθεοι, εκβιάζουν και επιβάλλουν εις τους πολλούς, τα άθεα και πεπλανημένα φρονήματά των.
3. Οικονομικά δεινά, επελθόντα εις το ελληνικόν κράτος μετά την ένταξίν του εις την ΕΟΚ τω 1981.
α. Τα 750.000 ελληνικά παντοπωλεία αντικατεστάθησαν υπό των εν Ελλάδι ευρωπαικών υπερκαταστημάτων (LIDL, CAREFOUR, PRACTICER κ.λπ.), με αποτέλεσμα τα τρία και πλέον εκατομμύρια Ελλήνων, οι οποίοι ετρέφοντο εξ αυτών, να στερηθούν περί τα 35 δις ευρώ ετησίως, τα οποία καταλήγουν εις την Ευρώπην.
β. Η ανεξέλεγκτος είσοδος λαθρομεταναστών εις την Ελλάδα, ου μόνον απειλεί την ομοιογένειαν του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και έσχεν, ως αποτέλεσμα, ώστε τα πρακτικά επαγγέλματα να περιέλθουν εις χείρας των λαθρομεταναστών, αυξάνοντα τον αριθμόν των γηγενών ανέργων Ελλήνων. Περί τα 30 δις ευρώ ετησίως φεύγουν εις τας χώρας της καταγωγής των, αφορολόγητα και λαθραίως.
γ. Με τας ευρωπαικάς επιδοτήσεις και τας ευρωπαικάς πονηράς οδηγίας εις την ελληνικήν γεωργίαν, διεπράχθησαν τραγικά λάθη˙ εξεριζώθησαν ελαιόδενδρα, διά να φυτευθούν γαρυφαλιές. Εξεριζώθη η περίφημος και μοναδική εις το είδος της σουλτανίνα του Ηρακλείου Κρήτης. Πολλοί εκ των γεωργών μας εσυνήθησαν εις την ραστώνην και τας επιδοτήσεις, πολλάκις δηλούντες ψευδή στοιχεία.
δ. Τα εγκληματικά λάθη και ο άλογος υπερδανεισμός της χώρας μετά το 1981, ωδήγησαν εις την απώλειαν της εθνικής κυριαρχίας, και την δέσμευσιν της κρατικής περιουσίας κατ΄ αρχήν, και εν συνεχεία, εις το ξεπούλημα αυτής.
Οι Ευρωπαίοι επιχειρούν να κατακτήσουν την Ελλάδα, χωρίς πόλεμον, επωφελούμενοι της άφρονος πολιτικής της ηγεσίας της.
Μη απατάσθε, κύριε Πρωθυπουργέ, εκ του αποτελέσματος των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.   
Ο λαός δεν εγκρίνει την πολιτικήν των μνημονίων, αν και είναι εγκλωβισμένος εις την απάτην της Ευρώπης και του Ευρώ. Η ψήφος του ήτο αποτέλεσμα ελλείψεως επιλογής και αγανακτήσεως εναντίον των προκατόχων κυβερνήσεων.
ε. Η πολιτική «το ευρώ διά το ευρώ» και ουχί διά τον πολίτην, οδηγεί εις το ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας.
Μετ΄ ολίγον το κράτος θα έχη έσοδα μόνον από τα κενά βαλάντια των εξουθενωμένων και λιμοκτονούντων πολιτών.
Εν κατακλείδι οφείλω να υπενθυμίσω εις την Υμετέραν εξοχότητα, ότι τα αίτια της πτώσεως του Βυζαντίου ήσαν τα κάτωθι:
1. Η παρακμή των χριστιανικών αξιών εις την ζωήν του Βυζαντίου.
2. Η ανικανότης και τα τραγικά λάθη πολλών αυτοκρατόρων.
3. Η μόνιμος επιβουλή της Δύσεως από του Καρλομάγνου και εντεύθεν, εναντίον του Βυζαντίου, με αποκορύφωσιν την άλωσιν της Κων/πόλεως τω 1204, εξ ου γεγονότος διεσπάσθη η αυτοκρατορία μέχρι της πτώσεως αυτής εις τους Τούρκους τω 1453.
4. Η παραμέλησις του στόλου και η παραχώρησις οικονομικών προνομίων εις τας Ενετικάς πόλεις της Β.Ιταλίας.
Έκτοτε την οικονομικήν ζωήν του Βυζαντίου ήλεγξαν οι Ενετοί μέχρι της πτώσεώς του εις τους Τούρκους, εις ην πτώσιν συνετέλεσεν ο οικονομικός έλεγχος της αυτοκρατορίας υπ΄ αυτών.
5. Η βαρεία φορολογία της κεντρικής κυβερνήσεως της Κων/πόλεως, εις βάρος των ανατολικών επαρχιών, Συρίας, Παλαιστίνης και Αιγύπτου, εγένετο αφορμή, ώστε οι γηγενείς πληθυσμοί των περιοχών αυτών, αγανακτισμένοι να δεχθούν, ως ελευθερωτάς τους Άραβας κατακτητάς τον 7ον αιώνα.
6. Η απουσία του πνεύματος της θυσίας και η στρατολόγησις διά την άμυναν του κράτους ξένων μισθοφόρων, αντί των γηγενών στρατιωτών, προυξένησε την ήτταν του Ματζικέρτ τω 1071, με αποτέλεσμα να υποδουλωθή ολόκληρος η Μικρά Ασία εις τους Τούρκους εντός εβδομήκοντα ετών.
7. Εις την πτώσιν των ανατολικών επαρχιών της αυτοκρατορίας συνετέλεσεν και η διαφοροποίησις των επαρχιών αυτών εκ της Ορθοδοξίας διά της επικρατήσεως του μονοφυσιτισμού και του νεστοριανισμού. Τούτο ελυμήνατο την πνευματικήν ενότητα του κράτους και εδημιούργησε τας αποσχίσεις.
Η στήριξις του Γένους κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας εις την Εκκλησίαν, την γλώσσαν και τον πολιτισμόν των Ελλήνων, διέσωσαν το έθνος εις τους σκοτεινούς χρόνους της Τουρκοκρατίας και απέτρεψαν τον εκμουσουλμανισμόν αυτού και την αφομοίωσίν του εις τους Τούρκους.
Η αναβίωσις του πνεύματος της θυσίας εις τους ήρωας της ελευθερίας του 1821, και η στήριξις των ηρώων εις τον τριαδικόν Θεόν, εδημιούργησαν το νέον Ελληνικόν κράτος. Καρπός της φιλοπατρίας και της ευλαβείας των είναι η πρόταξις εις το πρώτον Σύνταγμα της Ελλάδος του ονόματος της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος. Γι΄ αυτό το θεικόν όνομα και γι΄ αυτά τα ελληνικά χώματα έχυσαν το αίμά των.
Ουδείς έχει δικαίωμα, είτε πρωθυπουργός ονομάζεται είτε οποιοσδήποτε πολίτης, να καταπατή το θεικόν αυτό όνομα και να ξεπουλά τα αιματοβαμμένα ελληνικά χώματα. Όσοι δεν σεβασθούν τα ανωτέρω θα λογοδοτήσουν εις την ιστορίαν και θα στιγματιστούν από τους επιγιγνομένους.
Το άρθρον 33 του Συντάγματος προβλέπει τον τύπον του όρκου τον οποίον δίδει ενώπιον του ελληνικού λαού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: 
«Ορκίζομαι εις το όνομα της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος…» 
Αυτονόητον τυγχάνει, ότι και ο Πρωθυπουργός της χώρας και οι βουλευταί του ελληνικού κοινοβουλίου, υποχρεούνται να ορκισθούν εις τον αυτόν τύπον του όρκου.
Η περιφρόνησις του διαχρονικού πολιτισμού των Ελλήνων και της ορθοδόξου πίστεώς των αποτελεί ύβριν εναντίον των προγόνων μας.
Θεωρώ λίαν προσφυές να κατακλείσω την παρούσαν έμπονον και οδυνηράν επιστολήν μου, με τους ακολούθους λόγους του μεγάλου λογοτέχνου του νέου ελληνισμού Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη:
«Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και του πιθηκισμού, του διαφθείραντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεοκοπίας.
Τις ημύνθη περί πάτρης; 
Καί τι πταίει η γλαύξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Καί τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.» (Άπαντα,εκδ. Δόμος, τόμος 5ος, σ. 254)
Επί δε τούτοις διατελώ μετ΄ εξιδιασμένης τιμής και ευχών.

Ιερομόναχος Δαμασκηνός
εν τω ασκητηρίω του Φιλαδέλφου 
του Αγίου όρους Άθω 

Κοινοποιείται:
1. Εξοχώτατον 
Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας,
κ.κ. Προκόπιον Παυλόπουλον 
Προεδρικόν Μέγαρον 
Τ.Κ. 10028 Αθήνας 
2. Εξοχώτατον 
κ.κ. Νικόλαον Βούτσην 
Πρόεδρον της Βουλής των Ελλήνων 
Τ.Κ. 10021 Αθήνας 
3. Εξοχώτατον 
Αρχηγόν Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως 
κ.κ. Ευάγγελον Μειμαράκην 
Αθήνας 
4. Εξοχώτατον 
Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευμάτων 
κ.κ. Νικόλαον Φίλην 
Αθήνας 
5. Τη αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι
τω Οικουμενικώ Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίω 
εις Κωνσταντινούπολιν 
6. Τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω Αθηνών 
κ.κ. Ιερωνύμω 
και τη σεπτή Ιεραρχία 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 
7. Τω Σεβασμιωτάτω 
Αρχιεπισκόπω Κρήτης
κ.κ. Ειρηναίω και τη σεπτή Ιερά Επαρχιακή Συνόδω 
εις Ηράκλειον 
8. Ελλογιμωτάτην 
κυρίαν Βασιλικήν Θάνου 
Πρόεδρον Αρείου Πάγου 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121 
Τ.Κ. 11510 Αθήνας 
9. Ελλογιμώτατον κύριον
Πρόεδρον Συμβουλίου Επικρατείας 
οδός Πανεπιστημίου 47-49 
Τ.Κ. 10564 -Αθήνας 
10. Ελλογιμώτατον 
κύριον Δημήτριον Νανόπουλον 
Πρόεδρον Ακαδημίας Αθηνών 
οδός Πανεπιστημίου 28 
Τ.Κ. 10679 Αθήνας 
11. Ελλογιμώτατον 
κύριον Μελέτιον – Αθανάσιον Δημόπουλον 
Πρύτανιν Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
οδός Πανεπιστημίου 30 
Τ.Κ. 10679 Αθήνας 
12. Ελλογιμώτατον 
κύριον Περικλήν Μήτκαν 
Πρύτανιν Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Εις Πανεπιστημιούπολιν 
Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη 
13. Ελλογιμώτατον 
κύριον Ιωάννην Γκόλιαν 
Πρύτανιν Μετσοβείου Πολυτεχνείου 
Πατησίων 42 
10682 Αθήνας 


Σημείωση δική μου: 
Ο καλόγερος τα είπε ΟΛΑ ! Τα σέβη μου πάτερ !
Ι.Β.Ν.

24 Οκτωβρίου 2015

Το σκυλί του Χρήστου που έκανε γνωστή τού "Τουρκοπαναή τη σπηλιά"!..

Η συγκινητική προσπάθεια της 6ης ΕΜΑΚ Πατρών για τη διάσωση σκύλου που είχε πέσει σε γκρεμό -
ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Πάτρα - Δυτική Ελλάδα 
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ποιμενικού σκύλου, από απόκρημνο γκρεμό στην περιοχή του Κακοταρίου. Οι πυροσβέστες της 6ης ΕΜΑΚ Πατρών κατάφεραν να σώσουν το συμπαθές τετράποδο που ήταν «εγκλωβισμένο» στο σημείο και να το παραδώσουν στον ιδιοκτήτη του, που παρακολουθούσε με αγωνία την προσπάθεια των πυροσβεστών.
Ο κτηνοτρόφος είχε φτάσει στην περιοχή «Σπηλιά του Τουρκοπαναή» για να βοσκήσει τα ζώα του, σε ύψος 1.100 μέτρων, στο Κακοτάρι, έχοντας μαζί του - όπως πάντα - τον πιο πιστό του φίλο, τον σκύλο του. Ωστόσο ο«Μούρτος», όπως τον φωνάζει, κατέβηκε τον απόκρημνο γκρεμό, χωρίς να καταφέρει όμως να επιστρέψει, παρά τα καλέσματα του αφεντικού του.
Ο ίδιος ενημέρωσε την Πυροσβεστική και στο σημείο έφτασαν ο Προϊστάμενος του Π.Κ Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρέας Γουργαριώτης με συνεργάτη του πυροσβέστη, προκειμένου να διασώσουν τον σκύλο. Χρειάστηκε να περπατήσουν 1,5 περίπου ώρα για να φτάσουν στην περιοχή, αλλά, παρά την προσπάθειά τους, δεν κατάφεραν να τον ανασύρουν, αφού το δύσβατο του σημείου δυσχέραινε την προσπάθειά τους. Το ζώο είχε εγκλωβιστεί σε απόκρημνα βράχια, σε βάθος 70 περίπου μέτρων που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαία η συμβολή της 6ης ΕΜΑΚ Πατρών, 7 άνδρες της οποίας χθες το πρωί βρέθηκαν στο σημείο, μαζί με τον κ.Γουργαριώτη και έναν εθελοντή πυροσβέστη του Κλιμακίου της Ολυμπίας, που βοήθησαν στην προσπάθεια.
Η προσέγγιση στο σημείο ήταν δύσκολη, αλλά με ειδικό εξοπλισμό και μέσα, οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, κατέβηκαν στο γκρεμό και κατάφεραν να πλησιάσουν τον ταλαιπωρημένο και φοβισμένο σκύλο, ενώ η επιχείρηση, διήρκεσε περίπου μια ώρα.
Το ζώο, ήταν ιδιαίτερα…συνεργάσιμο, κι αφού δέχθηκε τη φροντίδα τους (σ.σ του έδωσαν νερό καθώς ήταν εξαντλημένο) το έδεσαν και σιγά - σιγά, το ανέβασαν στο σημείο που βρισκόταν ο ιδιοκτήτης του. Μάλιστα, στα τελευταία μέτρα, ο «Μούρτος» ακούγοντας τη φωνή του, ανέκτησε τη ζωηράδα του και έκανε όλο χαρές όταν βρέθηκε δίπλα του. Ο ίδιος μάλιστα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους πυροσβέστες που έσωσαν «τον πιο πιστό του φίλο και συνεργάτη», όπως είπε, τα τελευταία 3 χρόνια.
πηγή: patrisnews.com
http://www.tempo24.gr/eidisi/24117/i-sygkinitiki-prospatheia-tis-6is-emak-patron-gia-ti-diasosi-skyloy-poy-eihe-pesei-se

Σημείωση δική μου: Στη δεύτερη φωτογραφία φαίνεται ο δρόμος από το Πετρωτό προς τα Ντινέϊκα, μέχρι τη στροφή προς τις Βαγιές και τις Ακουμπήστρες. Διακρίνεται και ο μεγάλος πλάτανος στης Βασίλως τη Βρύση !

Μπράβο στον ξάδερφό μου το Χρήστο για την αγάπη του για το  σκύλο του τον "Μούρτο" και ένα μπράβο για το Μούρτο που του φυλάει το κοπάδι από τα τσακάλια που αφήσανε οι οικολόγοι και γιόμισε ο τόπος από δαύτα. Καταστρέψανε τον κοσμάκη, (έχουν φάει στην περιοχή μας πάνω από χίλια πεντακόσια γιδοπρόβατα τα δύο τελευταία χρόνια).
Ένα ακόμη μπράβο στο σκύλο που, από την ατυχία του να εγκλωβιστεί ανάμεσα στα βράχια εκεί πάνω από το "Σταυράκι" , έκανε γνωστή την ιστορική σπηλιά του Τουρκοπαναή !

Ι.Β.Ν.

23 Οκτωβρίου 2015

Θα κυνηγάτε τους άντρες με το ντουφέκι...

Εγώ σας τα ΄λεγα ότι οι άνδρες θα είναι προστατευόμενο είδος !...
Ciao bella! Kelly Brook poses with a gun outside Bar Vitelli in Savoca, Sicily

Μ΄αυτά που.. συμβαίνουν γύρω μας, ήταν θέμα χρόνου να επαληθευτώ !

(Ελπίζω να μην εμπίπτω στον περί ρατσισμού νόμο...)

Don't mess with her! Kelly goofs around with the toy gun outside the crumbling old bar
Ε, εσύ, στάσου γιατί στην άναψα ! ! !

Ι.Β.Ν.

Οι φωτογραφίες ειναι απο:
https://www.pinterest.com/pin/462322717974975473/

21 Οκτωβρίου 2015

14 Οκτωβρίου 2015

Οι Αρχές ασφαλείας προς όλους τους πολίτες: Να μην δημοσιοποιούν στο facebook πέντε στοιχεία !


Επιμέλεια: Αθανάσιος Περράκης  ε.α. Αξ/κός Π.Α.
Οι Αρχές ασφαλείας προτρέπουν τους πολίτες τους να μην δημοσιοποιούν τα πέντε πιο κάτω στοιχεία – πληροφορίες
1.Ημερομηνία Γέννησης
Είναι προφανές ότι ο κάθε ένας χαίρεται όταν βλέπει τον «τοίχο» του στο Facebook να γεμίζει από ευχές γενεθλίων.
Αλλά την ίδια χαρά αισθάνονται και διάφοροι επιτήδειοι. Γιατί; Διότι η Ημερομηνία Γέννησής σας μαζί με το Ονοματεπώνυμό σας και μαζί με μια Φωτογραφία σας στο προφίλ, είναι αρκετά για να γίνει πλαστογράφηση Δελτίου Ταυτότητας, Άδειας Οδηγού και ακόμη Διαβατηρίου. Συνεπώς… Happy Birthday; Ή μήπως όχι.
2.Οικογενειακή Κατάσταση
Η λέξη «Single» από μόνη της λειτουργεί ως «πόλος έλξης» για τους εγκληματίες. Όταν μάλιστα αλλάζετε την «Οικογενειακή σας Κατάσταση» από «Παντρεμένος/η» σε «Ελεύθερο/η», αυτομάτως όσοι παρακολουθούν το προφίλ σας έχοντας άλλα κίνητρα, αντιλαμβάνονται ότι είστε σε «ευάλωτη θέση» και κυρίως ότι πλέον «είστε μόνη στο σπίτι».
3.«Που βρίσκομαι»
Το να δημοσιοποιείτε την κάθε σας κίνηση, και το που βρίσκεστε ή με το να «ανεβάζετε» φωτογραφίες από τις διακοπές όπου βρίσκεστε δίδοντας παράλληλα πληροφορίες για τον χρόνο επιστροφή σας είναι ό,τι καλύτερο για τους εγκληματίες. Εσείς μαζεύετε like και αυτοί χρήσιμες πληροφορίες.
«Μόνος/η στο σπίτι»
4.Το να «ποστάρετε» στο Facebook ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «είστε μόνος/η στο σπίτι», είναι από τα χειρότερα λάθη. Συνήθως αυτό συμβαίνει με τις νεαρότερες ηλικίες αλλά ο κίνδυνος παραμονεύει και για τους ενήλικες.
5.Φωτογραφίες των παιδιών σας
Ίσως το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να πράξει κάποιος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι να ανεβάζει φωτογραφίες των παιδιών του. Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι. Διαβάστε τους 3 κινδύνους, οι οποίοι βάσει στοιχείων είναι οι πιθανότεροι να συμβούν:
Αρχικώς η συλλογή πληροφοριών για τα παιδιά σας. Εταιρείες εξειδικεύονται στο «φακέλωμα», όπου δηλαδή συλλέγουν την κάθε πληροφορία που ανεβαίνει στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα, όσο και εάν σας φαίνεται παράξενο, στο μέλλον, για το παιδί σας να διατηρούν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο από την ημέρα γέννησης του με φωτογραφίες, στοιχεία και άλλο υλικό. Επιπλέον, κάθε φωτογραφία παιδιού στο Facebook και γενικότερα στο διαδίκτυο είναι υποψήφια για εκμετάλλευση από κυκλώματα παιδεραστίας.Παράλληλα, κάθε φωτογραφία παιδιού που ανεβαίνει είναι υποψήφια να υποστεί τεχνική επεξεργασία με ειδικά προγράμματα ώστε το παιδί να εμφανίζεται γυμνό σε παράνομες ιστοσελίδες παιδεραστίας.6 Οκτωβρίου 2015

ΤΟ ΩΤΟΣΤΟΠ, Ο «ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ… ΧΑΙΜΑΛΙ, (NAZAR)

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Το να κάνεις ωτοστόπ σε μια χώρα όπως η Τουρκία, στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα και μετά από ένα στρατιωτικό πραξικόπημα, σίγουρα δεν είναι καθόλου φρόνιμο. Ο φίλος μου όμως ο Μπ, επέμενε πως μόνο έτσι μπορείς να γνωρίσεις την χώρα στο «πετσί της» και όπως συνήθως με είχε παρασύρει για άλλη μια φορά.
Μόλις είχαμε βγει από την πόλη της Β… όπου μας είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση τα πολλά μικρά παιδιά με τις χαρακτηριστικές μαύρες ποδιές τους πήγαιναν σαν στρατιωτάκια στο σχολείο και στηθήκαμε σε μια παρακαμπτήριο κάνοντας ωτοστόπ στην μεγάλη εθνική αρτηρία προς την πρωτεύουσα.
Τα φορτηγά περνούσαν χωρίς να σταματούν αν και οι οδηγοί μας κοιτούσαν περίεργα. Σε λίγο σταμάτησε ένα σιτροέν από εκείνα τα παλιά μοντέλα με την χαρακτηριστική μούρη. Ο οδηγός άνοιξε την πόρτα και μας κάλεσε ευγενικά να μπούμε λέγοντας, «Yabanci ;». Απάντησα, Evet, και κάθισα μπροστά ενώ ο Μπ κάθισε στο πίσω κάθισμα.
Καθώς ξεκινήσαμε παρατήρησα κρεμασμένο στο καθρεφτάκι στο παρμπρίζ ένα μεγάλο χαϊμαλί που μου θύμισε τα δικά μας κομποσκοίνια, μια μικρή καλλιγραφημένη επιγραφή που έγραφε, «Maşallah» και ένα μεγάλο μάτι για φυλακτό. 
-Αυτά τα έχετε για να σας προστατεύουν από τα δυστυχήματα, τον ρώτησα. Ήξερα ότι στην Τουρκία τα αιματηρά δυστυχήματα είναι καθημερινό φαινόμενο. Εκείνος μου απάντησε καταφατικά και με κοίταξε περίεργα.
Συζητώντας μάθαμε πως τον έλεγαν Μ…, ήταν επιθεωρητής εκπαιδεύσεως και πήγαινε σε μια μικρή πόλη για να επιθεωρήσει το τοπικό σχολείο. Μετά από λίγο με ρώτησε ξαφνικά, 
-Εσείς στην Ελλάδα τι βάζετε για φυλακτό στα αυτοκίνητα ; 
-Εμείς, του απάντησα, συνήθως βάζουμε ένα κομποσκοίνι, μια εικόνα της Παναγίας, ή ενός Αγίου Προστάτη.
Αυτός έμεινε περίεργα σκεπτικός και μετά από λίγο χαμήλωσε ταχύτητα έστριψε σε μια παρακαμπτήριο και σταμάτησε. Γύρισε και με κοίταξε και τότε παρατήρησα έκπληκτος πως τα μάτια του ήταν σχεδόν βουρκωμένα. Τότε, αναπάντεχα ξεκούμπωσε μέσα από το σακάκι του το πάνω κουμπί του πουκαμίσου του και από μέσα είδα με έκπληξη καρφιτσωμένο στην φανέλα του ένα φυλακτό, όπου πάνω του ήταν ζωγραφισμένος πολύ αμυδρά, μόλις που φαίνονταν, ένας…μικρός σταυρός.
Αμέσως μετά και πριν καλά προλάβουμε να συνέρθουμε από την πρώτη έκπληξη, άνοιξε το ντουλαπάκι του συνοδηγού κα έβγαλε από εκεί ένα παλιό, πολύ φθαρμένο, κάτι σαν πορτοφόλι. Το άνοιξε και από μέσα έβγαλε μια παμπάλαια και πολύ φθαρμένη εικόνα της… Παναγίας.
Μας την έδειξε και είπε συγκινημένος 
–Είναι του πατέρα μου, (Eski Rum», είπε με χαμηλή φωνή. Εμείς τον κοιτούσαμε αποσβολωμένοι. Αυτός μετά από λίγες σιωπηλές στιγμές γεμάτες ένταση, σαν να συνήρθε από κάτι, έβαλε την φωτογραφία μέσα στο πορτοφόλι και το έβαλε ξανά στο ντουλαπάκι ενώ κούμπωσε το πουκάμισο του.
-Εγώ δυστυχώς πρέπει να στρίψω στον περιφερειακό, μας είπε, γι’ αυτό και θα πρέπει να κατεβείτε. Από εδώ θα μπορέσετε εύκολα να βρείτε μέσο για να πάτε στην Άγκυρα. Παρακαλώ, να ξεχάσετε ότι είδατε.
Κατεβήκαμε από το αμάξι και ο Μ. έβαλε μπρος και γρήγορα εξαφανίστηκε σαν τον ήλιο που είχε χαθεί εκείνη την ώρα πίσω από κάτι σύννεφα.
Μείναμε για λίγο σαστισμένοι από το γεγονός και μετά συνεχίσαμε την πορεία μας. Το επεισόδιο μας είχε ταράξει και ο Μ, θα έμενε ανεξίτηλος στην μνήμη μας.
Ω Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη! Ποτέ δεν πέθανες στην άγια γη της Μικράς Ασίας!
«Από τις περιηγήσεις δυο Ελληνορθόδοξων στα βάθη της Ανατολίας»
(Περισσότερες λεπτομέρειες, φωτογραφίες και ονόματα, για ευνόητους λόγους παραλείπονται).

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος