ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ !

20 Μαρτίου 2009

Τσίπιανα Ηλείας- 30ή Κοινοτική πράξις του 1954

(Η φωτογραφία ειναι απο τη σελίδα του Κ.Παπαντωνόπουλου Antroni.gr)


(Θαυμάστε Ελληνικά ! ! !)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΣΙΠΙΑΝΩΝ
Αρ.πρωτ...............47


Πραξις 30ή
Το κοινοτικόν συμβούλιον Τσιπιάνων αποτελούμενον εκ του προέδρου αυτού Ηρώδη Παπαρόδη και των μελών 1/ Σπ. Σπυροπούλου 2/ Κορμπάκη Νικολάου 3/ Χρυσάνθου Μπονζολή του Μελ...., Αθαν. Γρίβα απουσιάζοντος, συνελθόν εις συνεδρίασιν σήμερον την 27ην του μηνός Μαρτίου του ετους 1954 ημέραν Κυριακήν και ωραν 4ην μμ ,τή προσκλήσει του προέδρου αυτού νομίμως και εμπροθέσμως επιδοθείσης εις απαντα τα μέλη αυτού και ευρεθέν εν απαρτία, νομίμως επελήφθη της συζητήσεως του εν τη προσκλήσει αναγραφομένου θέματος, ητοι περί εκδόσεως αγρονομικής διατάξεως κανονιστικής καλλιέργειας.

Υπαρχούσης απαρτίας, ο πρόεδρος λαβών τον λόγον επρότεινεν εις το συμβούλιον οπως ούτος προβή εις την εκδοσιν αγρονομικής διατάξεως, δι' ής συμφώνως προς τας ανέκαθεν τοπικάς συνθήκας και το επικρατούν εθιμον εν τη περιοχή, η καλλιέργεια ενεργείται κατά κτηματικάς θέσεις εις τρόπον ώστε αι εν αγραναπαύσει απερίφρακται συνεχείς εκτάσεις να ειναι συγκεντρωμέναι εις τρόπον ωστε να διατίθενται δια τη κτηνοτροφίαν αφ΄ενός και αφ΄ετέρου οπως αι δια δημητριακών καλλιεργούμεναι εκτάσεις, αποκομιζομένων των προϊόντων, υποχρεωτικώς διατίθενται εντός (20) είκοσι ημερών απο του θερισμού, δια την βοσκήν των ζώων των κατοίκων της περιοχής.
Το συμβούλιον ακούσαν την ανωτέρω εισήγησιν του προέδρου, σκεφθέν κατά νόμον, ιδών τας διατάξεις του αρθρου 9 παρ. 4, εδάφ. Γ΄του Α.Ν. 1910/37 περί κώδικος αγροτικής ασχολήσεως, ομοφώνως αποφαίνεται :


Αρθρον 1ον
Ορίζει οπως η καλλιέργεια των κτημάτων της περιοχής ενεργείται κατά κτηματικάς θέσεις , αρχής γενομένης απο της τρεχούσης περιόδου των οψίμων καρπών, καθορίζει δε πρός καλλιέργειαν των οψίμων κατά την εφετεινήν περίοδον τας κτηματικάς θέσεις : Ολόκληρος η περιοχή Βινίκου απο της θέσεως Ζωίτσα ενθα τα ορια Κρυόβρυσης-Τσιπιάνων μέχρι και της θέσεως Οξυβούνιον και η περιοχή του συνοικισμού Κερέσοβας του ορίου των οψίμων χωριζομένου δια του εκείθεν διερχομένου παραποτάμου του Πηνειού, ολόκληρος η εκείθεν περιοχή του παραποτάμου, ολόκληρος η περιοχή Γερακάρι μέχρι των ορίων των κοινοτήτων Ανδρωνίου, Κερτίζης, Πανοπούλου Χάνια και η περιοχή η λεγομένη Πλαγιές, Κοκλώνη Βρύση, Οξυβούνιον και η περιοχή του Λουτρού. Ολόκληρος η συνεχομένη αυτή περιοχή θα καλλιεργηθή εφέτος δι΄οψίμων, κατά δε την εναρξιν του γεωργικού ετους 1954-1955 θα καλλιεργηθή δια πρωίμων δημητριακών ως και ανα πάν δεύτερον ετος.

Ορίζει πρώϊμον καλλιέργειαν δημητριακών δια την καλλιεργητικήν περίοδον 1953-1954 ολόκληρον την συνεχομένην περιοχήν ως ακολούθως: Αι θέσεις "Εννιά κορίτσια"(;) μέχρι θέσεως Λιθαράκια ενθα και το οριον της οψίμου καλλιεργείας. Θέσεις Βάτα, ................., Νερουλή, Σταυροποιό, εντεύθεν του ποταμού συμπεριλαμβανομένης της θέσεως Κλουμπεριάρη, Αρμακιανός και (εν) συνεχεία μέχρι θέσεων Παλιοφυτιά, Πάτημα Αυλακιού και ανα πάν δεύτερον ετος η ανω περιοχή θα καλλιεργείται δια πρωίμων. Η ανω περιοχή θα καλλιεργηθή κατά το αρξάμενον γεωργικόν ετος 1954-1955 δι΄οψίμων ως και ανα πάν ετος η ανω περιοχή θα καλλιεργείται δια πρωίμων εις τρόπον ωστε αι εν αγραναπαύσει ευρισκόμεναι συνεχείς εκτάσεις, απερίφρακται εκτάσεις, διατίθενται δια τας ανάγκας της κτηνοτροφίας και δια τα μετάπειτα, θα καλλιεργείται εναλλάξ και απαγορεύει (την καλλιέργειαν) των πρωίμων εις τας θέσεις τας προοριζομένας δια την καλλιέργειαν των οψίμων και τανάπαλιν.

Αρθρο 2ον
Ορίζει οπως αι εκ των δημητριακών καλλιεργούμεναι εκτάσεις αποκομιζομένων των προϊόντων υποχρεωτικώς και εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών απο τον θερισμόν, διατίθενται δια την τροφήν των ζώων των κατοίκων της περιοχής κατά το επικρατούν εθιμον εν τη περιοχή.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος η συνεδρίασις λύεται εφ΄ώ συνετάγη η παρούσα και υπογράφεται ως επεται.Ο Πρόεδρος
Η.Παπαρόδης

Τα μέλη
Χ. Μπονζολής

Ν. Κορμπάκης
Σ. Σπυρόπουλος


Ακριβές αντίγραφον
Τσίπιανα τη 18-4-58
Ο πρόεδρος Σ.Σπυρόπουλος


Σημείωσις δική μου:
Το αντίγραφο ειναι γραμμένο και αυτό στο χέρι και αυτό εχω στο προσωπικό μου αρχείο.
Δεν μπορώ να μην εκφράσω τον θαυμασμό μου στον τρόπο που χειρίζονταν αυτοί οι ανθρωποι το λόγο, αγρότες και κτηνοτρόφοι ενός ορεινού χωριού τη δεκαετία του '50
Ως γόνος της ιδιας περιοχής, και ως "θιασώτης της παλιάς σχολής," που ειχα την τύχη να διδαχθώ καθαρεύουσα, αισθάνομαι υπερήφανος ! !
Ι.Β.Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: