ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ !

14 Σεπτεμβρίου 2008

Λάλα Ηλείας-Πώλησις κτήματος (16 ζευγών) εις Τούρκους αγάδες το 1815


"Δια του παρόντος εγγράφου δηλώνεται ότι:


Επειδή ο Δημήτριος , υιός του Αντωνάκη, Συριόπουλος τυγχάνων εξουσιαστής του ενός ογδόου, εξ αδιαιρέτου ενός αγροκτήματος γνωστού υπό το όνομα "Ζιρ-Μαυρόκαμπο" (ήτοι Κάτω Μαυρόκαμπος) κείμενον εντός τών ορίων του Ημετέρου Τιμαρίου, του Καζά Καρυταίνης, όπου και η έδρα τού Συντάγματος, οριζομένου, αφ' ενός με τα σύνορα του .....(δυσανάγνωστος) αφ' ενός με τα σύνορα "Ράκοβος ή Δάκοβος Μάνεσκρη (;), αφ' ετέρου με το "Μπαλιά Μαυρόκαμπο" (άνω Μαυρόκαμπος) και εκ της τετάρτης του πλευράς με ...γκεμπίρ (ήτοι με μεγάλης) εκτάσεως δυναμένης να καλλιεργηθή με δέκα έξ ζεύγη αροτριόντων, ως έγγιστα, επώλησε και μετεβίβασε το μερίδιον τούτο οικειοθελώς και αβιάστως εις τούς Ισμαήλ αγά Λελέ και Δερβίος αγά Λελέ, κατοίκους χωρίου Λάλα, αντί του ποσού των δύο χιλιάδων γροσίων και έλαβεν απ' αυτούς το ποσόν τούτο. Και ούτω αμφότερα τα μέρη ικανοποιήθησαν. Επειδή δια την πλήρωσιν της πράξεως της πωλήσεως αγροτικών ακινήτων απαιτείται η άδεια του κυρίου του εδάφους και επειδή δυνάμει Υψηλού Βερατίου ημείς τυγχάνομεν τιμαριούχοι και κύριοι του εδάφους εισπράξαντες παρ' αυτών το κατά τον Σουλτανικόν νόμον καθορισμένον τέλεσμα του εδάφους, δίδομεν εις χείρας των ειρημένων, Ισμαήλ αγά και Δερβίας αγά τον παρόντα τίτλον του ταπού, ίνα ούτοι καταβάλοντες κατ' έτος την νόμιμον δεκάτην και τους εκτάκτους φόρους του εν λόγω ακινήτου εις τους κυρίους του εδάφους, να μην ενοχλούνται παρ' ουδενός, εις την κατοχήν, νομήν και εξουσίασιν αυτού. Εγράφη τη πρώτη του ιερού μηνός Ραμαδάν του χιλιοστού διακοσιοστού τριακοστού έτους (1230) απο εγείρας
(παρ' ημίν αντιστοιχεί εις το έτος 1815)

(υπογραφή) Σηπαχή Σουλεημάν μπίν Μουσταφά.

Μάρτυρες: Μουσταφά εφέντης, Ιμάμης του χωρίου Λάλα Χαλήλ Ομέρ Μπέλο-Μουρταζά Μπέλο- Ισμαήλ Κέμο Αλή Μέμο- και λοιποί"

Ακριβής μετάφρασις μόνον εκ του συνημμένου παλαιού Οθωμανικού κειμένου.

Εν Αθήναις τη 22/11/1962.

Ο επίσημος μεταφραστής του Υπουργείου Εξωτερικών
(Τ.Σ.) υπιογραφή δυσανάγνωστος.

Απο το έργο του Γυμνασιάρχου Νικολάου Ι. Φλούδα Βυζικιώτικα-τόμος Γ΄ Λαογραφία-του 1963

Δεν υπάρχουν σχόλια: