ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ !

15 Σεπτεμβρίου 2008

Γνωμικά


Ενα μικρό μέρος απο τα γνωμικά του αείμνηστου-τολμώ να πώ φίλου-καθηγητού Πανεπιστημίου, Γ. Τουρλίδη 

Η σοβαρότης είναι η μήτηρ της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας -19,8,1966
Του πολλού και περιοδικού βέλτιστον το ολίγον και τακτικόν-25,10,1966 
Αξίαν δεν εχει ο,τι κακώς έγινεν εις το παρελθόν. Αξίαν εχει τι δύναται να γίνη καλώς εις το παρόν και εις το μέλον-15,3,1968
Αξίαν δεν εχει τι γνωρίζεις, αλλά τι δύνασαι να πράξης εξ όσων γνωρίζεις-24,11,1968
Μόνον εάν πιστεύης εις την δύναμιν της θελήσεώς σου, δύνασαι , αγωνιζόμενος,να μετατρέψης τον λόγον σου εις πράξιν-13,10,1970
Επιθυμώ ως άνθρωπος αυτά τα οποία θα επετύγχανον ως Θεός-21,12,1972
Η φιλία και η συνεργασία προσβάλλονται εύκολα απο τον χρόνο-4,3,1973
Να κρατάς την ψυχήν σου και τον πόνον σου όσον ημπορείς υψηλότερον-3,10,1975
Ποτέ να μη γίνης ουραγός της ουτοπίας, αλλά να εισαι πάντοτε ο πρωτοπόρος του ρεαλισμού-27,1,1980
Πάντα θα υπάρχουν οι μικροί για να μπολιάζουν με πίκρα τους μεγάλους-13,12,1981
Να μάχεσαι την κακίαν των ανθρώπων με την υπομονήν του Θεού-28,9,1982
Αληθής παιδεία δεν ειναι ο μηρυκασμός του εγνωσμένου, αλλά η γνώσις του αγνώστου-31,12,1982
Εις την ζωήν αι μετριότητες ειναι αναγκαίαι, οχι όμως και απαραίτητοι-31,12,1982
Ο εκάστοτε αναγκαστικός αποχωρισμός αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της ενώσεως-11,2,1983
Ο,τι σ' αγαπά και το αφήνεις είναι λάθος. Ο,τι αγαπάς και σε αφήνει είναι πάθος-29,5,1983
Να μην αγωνίζεσαι για την νίκην, αλλά πέρα απ' αυτήν και εκτός απ' αυτήν, να αγωνίζεσαι δια τον αγώνα του αγώνος-1,6,1983
Η πείρα του παρελθόντος σε ποφυλάσσει πάντοτε απο την πυράν του παρόντος-18,8,1983
Σημασίαν δεν εχει εάν σε πικραίνουν τα πρόσωπα. Αξίαν εχει εάν ίστανται καλώς οι θεσμοί-31,8,1983
Ποτέ να μην αμφιβάλλης δια την αξίαν των νόμων. Να εχης όμως πάντοτε επιφυλάξεις δια τους εκφραστάς των νόμων, ως προς την πιστήν εφαρμογήν των-2,9,1983
Είναι δύσκολον το ωραίον να ανταποκριθή εις την μετριότητα-9.10.1983
Εις την εκτίμησιν του ωραίου δεν υπάρχουν ηλικίαι-19,10,1983
Η απόστασις αμβλύνει τας αντιθέσεις-19,11,1983
Εις ζητήματα αυστηράς συνειδησιακής επιλογής δεν πρέπει να παρασύρεσαι απο τους γλυκείς ενθουσιασμούς της νεότητος, αλλά απο τους σώφρονας λογισμούς του γήρατος-21,11,1983
Ειναι μεγάλον πράγμα η ικεσία, αλλά είναι ακόμη μεγαλύτερον το να την αποφεύγης-13,3,1984
Αι δικαιολογίαι δεν εξωραϊζουν την άρνησιν-29,3,1984
Η ελπίς της επιτυχούς προσπαθείας υποβαθμίζει το μέγεθος του ενδεχομένου λάθους-25,4,1984
Να μάχεσαι την καθημερινότητα με τα διαχρονικά όπλα του πνευματικού υπερβατισμού-27,6,1984
Η αναλλοίωτος αιωνιότης του ωραίου καθυπερβάλλει την πρόσκαιρον ματαιότητα του προσωρινού-27,6,1984
Ο πείσμων εραστής του ωραίου συντρίβει τον ενθουσιώδη λάτρην του ουδενισμού-11,7,1984
Η έννοια του προσκαίρου μειώνει το μέγεθος της κατακτήσεως-25,5,1986
Η κακία συντηρεί τους κακούς δια να την υπηρετούν-25,5,1986
Οι γυναίκες λησμονούν χωρίς να λησμονούνται-1,7,1987
Η χρονικότης της αναμονής σου να είναι ανταξία της σπουδαιότητος του αναμενομένου-7,6,1990
Να αισθάνεσαι σύμβολον δια να μην εκχυδαϊζης τα πάθη σου-18,6,1991
Ειναι ανόσιον να επιζητής μεγάλην εκδίκησιν δια μικράν αιτίαν-17,6,1991
Αν θέλης να μπής σε χώρο πρέπει να χωράς και αν θέλης να μπής σε χορό πρέπει να χορεύης-22,12,1992
Ενίοτε να μάχεσαι τη φυσικήν φθοράν με την τεχνητήν επιτηδευσιν-8,6,1995
Ο ακούων μιαν συμβουλήν ειναι ανώτερος απο αυτόν ο οποίος του την λέγει. Ο ακούων μίαν διαβολήν ειναι κατώτερος απο αυτόν ο οποίος την εκφέρει-22,11,1995
Ακόμη κι αν σε λοιδορούν, πάλι για σένα λένε-21,2,1996

(Από το προσωπικό μου αρχείο)
Ι.Β.Ντινόπουλος

1 σχόλιο:

Μελίτη είπε...

Καταπληκτικά! Εξαίσια! Σκέψεις και απόψεις που σου δίνουν το έναυσμα για υπέροχες συζητήσεις επί ώρες...
Αποφθέγματα-προϊόντα πραγματικής φιλοσοφίας!
Περιμένουμε κι άλλα πολλά και καλά!
Μπράβο!!!