ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ !

13 Σεπτεμβρίου 2008

Αναζήτηση νύφης το .. 1876 !


Νέος πέντε και τριακονταετής την ηλικίαν, την όψιν ουχί δυσάρεστος, την αναβολήν καλός, άνευ περιουσίας, αλλά και άνευ χρεών και συγγενών, μισθόν ασφαλή 300 δρχ. κατά μήνα έχων μετά βεβαιότητος αυξήσεως, αγαπών τον οικογενειακόν βίον, μη έχων ικανάς σχέσεις, κεκτημένος δε τα σπουδαιότερα των προσόντων όπως καταστήση ευτυχή την σύζυγον αυτού, ζητεί δια του εν Ελλάδι μεν πρωτοφανούς, εν τη Εσπερία όμως λίαν συνήθους τούτου μέσου, νέαν κόρην ή χήρα έχουσα τα εξής προσόντα : Ηλικία 20 μέχρι 28 ετών, περιουσίαν κατ' ελάχιστον όρον 10,000 δρχ. έστω και κτηματικήν κατά το ήμισυ, εγγράμματον και τήν καθαρεύουσα νεοελληνικήν λαλούσαν και επιτηδείαν περί τα οικιακά έργα.
Παρακαλούνται αι προσφοραί να γίνωσιν υπο τα στοιχεία Δ.Π.Ζ. εις το γραφείον της εφημερίδος ανωνύμως εντός εσφραγισμένου φακέλλου φέροντος και ρητόν ως γνώρισμα. Εκ του ύφους της επιστολής εκτιμηθήσεται ο χαρακτήρ. Ακρα εχεμύθεια τηρηθήσεται.

"ΕΦΗΜΕΡΙΣ" 9 Ιαν.1876


Δεν υπάρχουν σχόλια: